Een open brief aan geïnteresserde christenen

Spreuken 18:13
Die antwoord geeft, eer hij zal gehoord hebben, dat is hem dwaasheid en schande.

Lees het boek gratis online.
We komen regelmatig namen van mensen tegen waarvan we hoopvol vermoeden dat ze interesse hebben in wat we geloven, wat een cruciale boodschap is voor Christenen in deze tijd. Je bent één van de mensen waar we hoopvol naar schrijven. Zoals je wel zult weten, is er een algemene overeenstemming onder degenen die de profetieën bestuderen, dat we in de Eindtijd leven.
 
We willen graag onder je aandacht brengen dat vrijwel alle gerespecteerde commentatoren en bijbelleraren uit het verleden het er over eens waren dat de laatste dagen van het Christendom gekenmerkt worden door een grote en laatste afval (zie bijvoorbeeld de oudere edities van de Scofield Bijbel, de opmerkingen bij Mattheüs 13).
 
Het valt ons, en ieder die de moeite neemt er op te letten, ook op dat sinds de Tweede Wereldoorlog er een algemene poging is gedaan dit feit te negeren, vergeten en wegredeneren (zoals in de nieuwere edities van de Scofield Bijbel de aantekeningen bij Mattheüs 13). Dit wordt door ons opgevat als een teken dat de voorspelde afval al om zich heen gegrepen heeft, omdat het logisch is dat degenen die er schuldig aan zijn hun medeplichtigheid willen ontkennen. Daarom moeten de meeste, of misschien wel alle populaire trends in het huidige Christendom zorgvuldig beoordeeld worden, omdat ze heel goed niets meer kunnen zijn dan uitingen van deze afval.
 
We corresponderen met mensen die vermoeden dat er iets vreselijk mis is gegaan in het Christendom, maar die niet weten dat de Bijbel deze specifieke en profetisch voorspelde afval beschrijft. Hierdoor blijft er bij hen weinig meer achter dan het vage besef dat “het slechte hier aanwezig is”. Evenmin hebben zij enig idee dat WIJ (jij en ik) allemaal al beïnvloed zijn door deze afval (we bieden je bewijs aan voor deze brutale uitspraak). Het is daarom voor ons allemaal nodig om wat we geloven opnieuw tegen het licht te houden en onze betrokkenheid in deze afval te belijden. We worden door Judas met kracht vermaand om te strijden voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is. Dit betekent voor ons dat we terug moeten keren naar het aanvaarden van het Evangelie van Jezus Christus met dezelfde toegewijde eenvoud die we bereikten op het moment van onze bekering; als we tenminste inderdaad op de eerste plaats al werkelijk bekeerd waren. We herinneren je aan wat Paulus, een apostel van onze Heer, zegt over deze dagen, waarin velen ZEGGEN dat we de spoedige terugkeer van onze Here Jezus Christus moeten verwachten:
 
2 Thessalonisenzen 2:3
Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat EERST de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;
 
We zouden graag onder je aandacht brengen dat de meeste populaire profetie deskundigen dit schriftgedeelte NIET meer naar voren brengen!
 
Hoewel bijna alle gerespecteerde commentaargevers, zowel de Protestantse als zelfs de Katholieke, het er over eens waren dat het einde van dit tijdperk een Christendom zou hebben dat vol zit met valse profeten, valse leringen en valse broeders, hebben de meesten van jullie dit de afgelopen 20 jaar niet horen prediken!
 
Het is ook noodzakelijk dat je je realiseert dat de verminking van het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is geen verwijzing kan zijn naar New Agers (die zich nog nooit iets gelegen hebben laten liggen aan het historische Evangelie), en evenmin kan het een verwijzing zijn naar de overvloedig aanwezige  quasi-Christelijke sekten, want die zijn er altijd al geweest.
 
Nee, de voorspelde afval is een afval van het geloof door de meerderheid van de mensen die zich verbond en nog steeds verbindt met het historisch Christendom. Het wordt duidelijk voorspeld in de Bijbel dat aan het einde van dit tijdperk het Christendom zich NIET in een grote opwekking zou bevinden (zoals velen nu zeggen), maar eerder afvallig zou zijn. Daarom is het nodig te weten hoe de Bijbel deze afval beschrijft.
 
Wat zegt de Bijbel dat de “leringen van duivels” zullen zijn?
 
Hoe beschrijft de Bijbel de valse broeders waar we voor op moeten letten?
 
Wie, en waar, zijn die valse Christussen die, zoals ons verteld wordt, BIJNA zelfs de uitverkorenen zouden verleiden?
 
Wat is nu PRECIES het geheimenis van de wetteloosheid?
 
Wat is het belangrijkste en meest herkenbare kenmerk van deze afval?
 
Het lijkt ons dat iedereen die zich in de profetieën verdiept en zichzelf, zijn publiek en zijn Bijbel serieus neemt het als een belangrijke, cruciale bediening zou zien om naar voren te brengen wat, in feite, het meest beschreven teken van het Einde van dit Tijdperk in het Nieuwe Testament is!
 
Heb je interesse in het leren kennen van de antwoorden op deze voor deze tijd dringende vragen?
 
Aan het einde van 1990 bracht onze Heer een dierbare broeder er toe een boek te schrijven over dit specifieke onderwerp. Zijn opdracht: de grote en laatste afval van het Christendom aankondigen, beschrijven en afwijzen. Dit boek is geschreven en heet DE GROTE DROOM.
 
DE GROTE DROOM is een academisch gezonde uiteenzetting over elke Nieuw-Testamentische profetie die de laatste dagen van het Christendom beschrijft of daar betrekking op heeft.
 
Terwijl velen de inhoud van DE GROTE DROOM als schokkend en ontvlambaar beschouwen, kunnen en zullen ze er niets in vinden wat niet 100% overeenstemt met de Apostolische Geloofsbelijdenis en de historische orthodoxie. Er wordt geen specifieke denominatie in aangevallen of verdedigd. De schrijver probeert je niet in te pakken met twijfelachtige statistieken die niet eenvoudig na te trekken zijn en evenmin vermoeit hij het verstand door een berg onbewezen vooronderstellingen en onnodige aanhalingen die je niveau uitdagen of beledigen. Er is in DE GROTE DROOM bijna geen verwijzing naar iets anders dan de Bijbel en waar we allemaal elke dag mee in aanraking komen. Je zult de eenvoud van deze tekst verfrissend vinden.
 
DE GROTE DROOM presenteert duidelijk het contrast tussen de gewoonten en gebruiken van het hedendaagse Christendom en de leringen van Jezus Christus en Zijn apostelen: het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is!
 
We willen je graag de gelegenheid geven dit boek gedeeltelijk of helemaal te lezen en verwelkomen je kritiek of suggesties over de inhoud. De auteur staat nog steeds open voor veranderingen en verwelkomt alle goede raad. DE GROTE DROOM is nu ook in het Nederlands in boekvorm verkrijgbaar, maar we zijn nog steeds bereid aanpassingen aan de tekst te doen voor een volgende druk. Vergeet niet dat je ons er van kan overtuigen iets te veranderen en we verwelkomen alle serieuze kritiek.
 
We emailen aan iedereen die daarom vraagt de eerste twee hoofdstukken van dit boek. Als je ons je kritiek op deze eerste twee hoofdstukken geeft, emailen we je meer hoofdstukken. Zo lang je doorgaat met je opmerkingen en overtuigingen hierover met ons te delen, zullen we doorgaan je hoofdstukken te mailen, totdat je het hele boek gelezen hebt. Je kunt DE GROTE DROOM ook online lezen op het website adres dat onderaan deze email genoemd wordt.
 
Iets over wie WIJ zijn. We zijn een kleine groep mensen van uiteenlopende leeftijd die op diverse plaatsen in de wereld vrienden voor onze bediening gevonden hebben. We zijn geen “cult” en er gebeurt bij ons niets immoreels, illegaals of onorthodox. We hebben geen geheimen die we verborgen willen houden en we nodigen je uit om je vragen te stellen over onze vroegere of huidige levensstijl. We hebben maar één belang in deze wereld: het geloof van onze Here Jezus Christus beproefd zien worden in onze levens. We zijn tot de conclusie gekomen dat religie niet het belangrijkste is; het is het ENIGE belangrijke! De dag komt dat het Christendom en de wereld zich zullen realiseren dat dit altijd al waar geweest is.
 
We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrienden in geloof met wie met werkelijke gemeenschap kunnen hebben: het soort gemeenschap dat voor ons beschreven wordt in het Evangelie, waar onze broeders en zusters en vrienden en moeders diegenen zijn wiens enige ambitie is om de wil van God te doen en te wandelen in de vervulling van alles dat het Evangelie van Jezus Christus ons biedt: te ontsnappen aan de macht, praktijk en straf van zonde; te ontsnappen aan het verval van deze wereld; te onstnappen aan alles wat over deze wereld heen zal komen en waardig gerekend te worden om aan al deze dingen die zullen gebeuren te ontsnappen, en voor de Zoon des Mensen te staan.
 
Sommigen van jullie zijn voorgangers of anderszins betrokken in de bediening van het Evangelie. Ik herinner je aan Jakobus’ waarschuwing dat leraren een zwaarder oordeel te wachten staat. Laat me wat betreft deze afval hieraan toevoegen: als je het niet ziet, dan ben je of er tijdelijk door bedrogen, of je bent gewild een onderdeel ervan.
 
Hopelijk mogen we snel iets van je horen. Persoonlijke brieven worden door ons met persoonlijke brieven beantwoord.

De Grote Droom in Nederlands
Lees het boek gratis online.

rfwbs-sliderfwbs-slide